PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER)

Senin, 10 Agustus 2015Kredit Nama Ukuran Tipe
   Kurma Formulir Kredit Usaha Rakyat Mudah & Aman 95 Kb .xlsx
Sagu Formulir Kredit Serba Guna 79 Kb .xlsx
Bakulan Formulir Kredit Bakulan 51 Kb .xlsx
Pintar Formulir Kredit Pendidikan Untuk Rakyat 95 Kb .xlsx
Kita Formulir Kredit Instan Tanpa Agunan 85 Kb .xlsx


Syariah Nama Ukuran Tipe
   Murabahah Formulir Syariah - Murabahah 149 Kb .xlsx


Form Nama Ukuran Tipe
   PPID Formulir Pelayanan Informasi Publik PT.PER 23 Kb .xlsx
   PPID Formulir Keberatan 31.8 Kb .xlsx